Khan Shaheb Osman Ali Stadium

Khan Shaheb Osman Ali Stadium Fatullah, Bangladesh