King George V Sports Ground

King George V Sports Ground Castel, Guernsey

May 2022

21stT20IGuernseyGURN4/148 (20)vJerseyJER7/185 (20)
21stT20IGuernseyGURN8/108 (20)vJerseyJER6/168 (20)

June 2019

20thT20IDenmarkDEN9/158 (20)vItalyITA128 (19.3)
20thT20IGuernseyGURN7/118 (20)vDenmarkDEN9/112 (20)
19thT20IDenmarkDEN8/109 (20)vGermanyGER3/110 (14.3)
19thT20IGuernseyGURN6/96 (15.5)vNorwayNOR6/95 (16)
18thT20IDenmarkDENNo resultvItalyITANo result
18thT20IGuernseyGURNNo resultvDenmarkDEN9/100 (16)
17thT20IDenmarkDEN7/141 (20)vNorwayNOR9/95 (20)
16thT20IJerseyJER5/160 (20)vNorwayNOR80 (19.2)
16thT20IDenmarkDEN8/113 (20)vJerseyJER9/131 (20)
15thT20IGuernseyGURN117 (19.5)vGermanyGER5/118 (17)
15thT20IGuernseyGURN6/108 (20)vJerseyJER2/109 (14.2)
1stT20IGuernseyGURN9/123 (20)vJerseyJER3/164 (20)
1stT20IGuernseyGURN95 (18.4)vJerseyJER6/171 (20)